Support Logistics

Plan de Mellora Competitiva

O servizo Logistics Support, para a mellora da competitividade das empresas, é un servizo de organización e mellora dos procesos loxísticos internos que dará lugar a un Plan de Mellora Competitiva (PMC), que ten como obxectivo principal detectar os puntos débiles das empresas seleccionadas e propor solucións para optimizar o seu funcionamento.

Os socios de CoLogistics implementarán o servizo de maneira conxunta arredor de 3 grandes áreas de mellora:

Retos logísticos

MELLORA DA LOXÍSTICA INTERNA

OPTIMIZACIÓN DA CADEA DE SUMINISTRO

A implementación do servizo estrutúrase nas seguintes fases de actuación e a través dun asesoramento personalizado:

Fase 1

ANÁLISE PRELIMINAR DA SITUACIÓN ACTUAL DA EMPRESA (15 %-20 % DO SERVIZO)

Identificando as áreas e os procesos das empresas participantes e analizando os puntos fortes e débiles da súa loxística así como as necesidades de mellora neste campo.

Fase 2

DEFINICIÓN DUN PLAN DE MELLORA COMPETITIVA (70 %-80 % DO SERVIZO)

Despois de identificar as debilidades, detallarase un plan de potencial mellora na eficiencia loxística e na organización así como na diminución do impacto ambiental das súas actividades. Proporanse solucións baseadas na innovación tecnolóxica que faciliten a implementación do plan, o detalle de investimento necesario para alcanzalo e un cronograma para o seu estabelecemento.

Fase 3

INFORME DE CAPACITACIÓN E RECOMENDACIÓNS XERAIS (5 %-10 % DO SERVIZO)

Unha vez realizados os Plans de Mellora Competitiva (PMC), elaborarase un informe no que se detallarán as principais actividades formativas e de asesoramento á empresa e aos seus traballadores en novas tecnoloxías e ferramentas de innovación para potenciar unha mellora do desempeño loxístico e a redución do impacto ambiental das actividades loxísticas.